Materská škola 29. augusta B.Bystrica

Krúžky

Krúžky a krúžková činnosť Vzhľadom na profiláciu našej MŠ zameranej na regionálnu výchovu ,,Pieseň letí medzi deti“ je tanečný krúžok Dupkáčik dôležitou súčasťou v edukačných činnostiach našej MŠ.

TANEČNÝ KRÚŽOK DUPKÁČIK

Hravými formami nazeráme do klenotnice našej minulosti, plnej svojráznych detských, časom až zabudnutých rozprávok, riekaniek, piesní i generáciami overenej múdrosti. Otvárame deťom možnosť spoznať našu krajinu, mesto v ktorom žijeme - jeho pôvodnú banícku históriu. Cez ľudovú pieseň poznávame spolu s deťmi i okolie bohaté na rôznorodosť zvykov, tradícií, ľudovo-slovné umenie, ako aj krásu nášho jedinečného írečitého slovenského jazyka. Náš Dupkáčik vedie p. učiteľka Mgr. Zlatka Kavčáková.

cieľ:

• oboznamovať deti s ľudovými piesňami, národnými tradíciami, rozvíjať zmysel pre koordináciu a orientáciu v priestore

• nácvik elementárnych prvkov a základných tanečných motívov s dôrazom na správne prenášanie váhy tela

• osvojiť si základy rytmických cvičení

• osvojiť si rytmus z hľadiska rytmickej pevnosti

• udržiavať rovnomerné tempo a aktívne vnímať zrýchľovanie – spomaľovanie

• rozširovať rozpätie sily hudby, zosilňovanie a zoslabovanie

Úspechy:

prezentácia a vystúpenia na rôznych kultúrnych podujatiach mesta BB, OMEPU , Bystrický slávik - spevácka nesúťažná prehliadka talentov

 

 
TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA

 
Je vlastne prípravou dieťaťa na vstup do základnej školy, ktorý mu umožňuje pochopiť základy stavby slov , prostredníctvom hry so slabikami a hláskami.

Tento projekt ponúkame ako jediná MŠ v spolupráci s CŠPP v Banskej Bystrici. Vedú ho p. riaditeľka Evka Šávoltová, p. zástupkyňa Betka Vránska a Anička Nosáľová

cieľ:

• schopnosť zapisovať slovo slabičnou schémou

• sprostredkovať originálny prístup k nácviku fonematického uvedomovania ako rozhodujúceho predpokladu osvojenia písanej a
čítanej reči

 


 


VYUČOVANIE CUDZÍCH JAZYKOV - Anglický jazyk

Jednou z kľúčových kompetencií je aj komunikácia v cudzích jazykoch. V predškolskom veku ide o elementárne základy komunikácie v cudzom jazyku a stavia sa najmä na počúvaní s porozumením. V našej MŠ sa deti oboznamujú s anglickým jazykom formou hry pod vedením lektorky z anglického jazyka.
 

 
VÝTVARNÝ KRÚŽOK

 
Pracuje pod vedením našej pani učiteľky Mgr. Danky Štadlerovej. Svojou kreativitou a nadšením vie u detí prebudiť záujem, zvedavosť, tvorivosť i o výtvarné umenie ako také a dosiahnuť u detí aj ich vlastný spôsob sebarealizácie a videnia sveta.

cieľ:

• rozvíjať kreativitu dieťaťa, fantáziu, vytvárať nové neobvyklé spôsoby realizácie cez výtvarné umenie

• rozvoj jemnej motoriky, vizuomotoriky a garafomotorických zručností

Úspechy: výtvarné súťaže:
Dominikov zábavný kufrík, Vesmír očami detí, Banskobystrická paletka kde sme obsadili 1. miesto
 


 

LYŽIARSKY KURZ
 
Od roku 2010 ho zabezpečujeme v spolupráci s Patty Ski Donovaly., ktorí poskytujú vysokú úroveň ponúkaných služieb.

cieľ:

• osvojenie si základov lyžovania a lyžiarskych schopností v rámci spolupráce s trénermi banskobystrického oddielu lyžovania