Materská škola 29. augusta B.Bystrica

Rada školy

Rada školy sa zriaďuje v zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ,

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7

Predseda Rady školy:
Ing. Matej Veverka
 
Členovia Rady školy:

Mgr. Iveta Mlynáriková
PhDr. Bohumil Ferdinant CHudík
Gabriela Kšenzuláková
Bc. Ivona Benedeková

Mgr. Jaroslava Pardupová za ZŠ
Soňa Čunderlíková