Materská škola 29. augusta B.Bystrica

OZ Včelička

Cieľom občianskeho združenia je podporovať všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, podporovať vzdelávanie a výchovu detí, v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi zabezpečiť skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok preň, vrátane materiálno-technického zabezpečenia a tiež podporovať projekty, ktoré zvyšujú efektivitu vzdelávania detí navštevujúcich Materskú školu na ulici 29. augusta č. 14 v Banskej Bystrici. Cieľom združenia je i ochrana práv detí s dôrazom na rešpektovanie ich osobitosti, ako aj ochrana a podpora záujmov zákonných zástupcov detí.

Členovia OZ Včelička

Predseda:

Ing. Kráľ Martin

Členovia:

Beňušková Petra

Ing.  Očenášová Jana

Šávoltová Eva

Dáliková RenataZ financií OZ VČELIČKA sme zakúpili v škol.roku 2011/2012


·   zakúpenie nových zdravotných lehátok na popoludňajší odpočinok v
    počte 100ks

·   zakúpenie antialergických detských periniek a vankúšikov v počte 
    100ks

·   zakúpenie súprav posteľných obliečok v počte 100ks

·   rekonštrukcia šatní - podlahy PVC vo všetkých šatniach


 Škol. rok 2012/13

 

 

·    nové didaktické pomôcky pre všetky triedy

·    kompletná  rekonštrukcia skladu Tv a didaktických pomôcok

·    vybudovanie skladu hračiek na pobyt vonku v exteriéri MŠ Škol. rok 2013/14


-    zakúpenie interaktívnych tabúľ do všetkých tried

-    zakúpenie interaktívnych softvérových programov do    všetkých tried.

 

Škol. rok 2014/ 2015


                - obnovenie a celková rekonštrukcia školskej jedálne  

 


Škol. rok 2015/ 2016  

     -  vybudovanie úložných priestorov na uskladnenie didaktickýchpomôcok vo všetkých triedach.

 

                     
Škol. rok 2016/ 2017

-rekonštrukcia , maľovanie a obnova detských šatní  v rátane zariadenia   1.časť


Škol. rok 2016/ 2018


 -rekonštrukcia , maľovanie a obnova detských  šatní v rátane zariadenia   2.časť


Škol. rok 2019/ 2020

 

- rekonštrukcia šatne a kabinetu   3.časť

 

Z dôvodu pandémie Covid 19 v prvej vlne  , sme   museli prostriedky vyzbierané OZ Včelička použiť na:


- zabezpečenie bezdotykových dezinfekčných dávkovačov na ruky pre RODIČOV  pri vstupe do MŠ v každej šatni


- zabezpečenie dávkovačov na jednorázové utierky pre deti  do každej umyvárky


 
Škol. rok 2020/ 2021


-zakúpenie a uhradenie pracovných zošitov pre všetky deti MŠ

 


 

 


 Možnosť darovania  2%

Milí rodičia, starí rodičia a priatelia, uvažovali ste už na tým, komu darujete tento rok 2 % z vašich daní? V spolupráci s OZ Včelička, pri našej MŠ, a Radou školy sme pre vás pripravili možnosť prispieť 2 % z odvedenej dane z príjmov právnických a fyzických osôb za rok 2016.


Ďakujeme za váš príspevok.


• VYHLÁSENIE o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane
• POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosť