Materská škola 29. augusta B.Bystrica

Profilácia MŠ

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu ,,Pieseň letí medzi deti“ , ktorý je základným východiskovým a hlavne záväzným dokumentom pre predprimárny stupeň vzdelávania. Obsahuje všeobecné ciele a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na obsah, edukácie a kľúčové spôsobilosti - kompetencie, ako hlavné nástroje vyváženého rozvoja osobnosti detí. Materská škola využíva prvky metodiky Krok za krokom a profiluje sa na regionálnu výchovu, prostredníctvom ktorej utvárame u detí vzťah k nášmu mestu, jeho histórii, tradíciám a zvykom, ktoré sú preň typické.