Materská škola 29. augusta B.Bystrica

Projekty

Regionálna výchova

Našou snahou je nenápadnou a nenásilnou formou ukázať a oživiť vzácne kultúrne dedičstvo a hodnoty, ktoré vyvierajú z našej bohatej minulosti a podstaty našich vlastných koreňov. Vzdelávací program takto rozširujeme o poznávanie zvykov a tradícií regiónu, v ktorom detí žijú a ktoré sú preň typické ( Hron, Urpín, Šachtičky, Kopa, Bánoš .........) Utvárame u detí predstavu o regionálnych zvykoch a ľudových tradíciách a aj takýmto spôsobom poznávať prácu ľudí a zaujať k nej pozitívny postoj.

Cieľom projektu je:
• poznávať a pomenovať rôzne významné miesta regiónu v ktorom detí žijú a ktoré sú preň typické (Hron, Urpín, Šachtičky, Kopa, Bánoš – vychádzka)

• poznávať a vyhľadávať dominanty mesta – bašty, námestie, kostoly, fontána, Morový stĺp

• poznávať rôznorodosť remeselnej výroby (drotárstvo, košikárstvo, rezbárstvo, tkáčstvo, kovotepectvo, kováčstvo, hrnčiarstvo, kožušníctvo, paličkovanie, garbiarstvo)

• spolupracovať s ľudovými umelcami

• na základe pozorovania utvárať u detí predstavu o regionálnych zvykoch a ľudových tradíciách a aj takýmto spôsobom poznávať prácu ľudí a zaujať k nej pozitívny postoj

• oboznamovať sa s tkaním na detských krosnách (Projekt Zlatá priadka)


 

 
Syndróm CAN

Cieľom projektu je podporovať u detí sebadôveru, sebaúctu, aby sa od najútlejšieho veku vedeli chrániť pred nežiaducimi vplyvmi napr. zneužívania detí. Preventívnovýchovne pôsobiť na dieťa a jeho okolie i komunitu triedy tak, aby sa aspoň čiastočne vedelo brániť voči týraniu, zanedbávaniu. V spolupráci so organizáciou Slonad, Slovenská nádej dieťaťa - organizácia založená na eliminácii a ochranu dieťaťa pred násilím, prevádzkovanie a podporu Detskej linky záchrany, krízových centier, sme vstúpili do projektu CAN, ako jedna z 20-tich MŠ z celého Slovenska. Spolu s odbornými lektormi špeciálnej psychológie, predškolskej výchovy a psychológie sme sa zúčastnili overovacej fázy tohto projektu. Jeho štruktúru a poznatky využívame aj v našej praxi.

 

 
Škola podporujúca zdravie

Súčasťou ŠkVP je i plnenie cieľov z projektu ŠPZ, i keď WHO projekt v roku 2004 zrušila.

Cieľ:

• pripraviť dieťa na vstup do života zdravé, telesne aj pohybovo zdatné, odolné a otužilé, ktoré bude mať všetky predpoklady na úspešný vstup do ZŠ.


 

Enviromentálna výchova

• bezprostredné pozorovanie a poznávanie rozmanitosti živej prírody

• podporovať rozvoj prosociálneho správania a cítenia

• utvárať elementárne enviromentálne cítenie

• utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu pri pohybových aktivitách na pobyte von

 


 

Krok za krokom

Všetky špecifické ciele, ktoré budú plnené sa budú realizovať prostredníctvom využívania prvkov metodiky Krok za krokom. Ciele, ktoré sme si stanovili by mali viesť deti k automatickosti a neoddeliteľnej vybavenosti pre život. Väčšiu časť dňa deti strávia v materskej škole a požiadavka – uspokojiť ich každodenné potreby je naša povinnosť.