Materská škola 29. augusta B.Bystrica

O nás

O materskej škole

Materská škola na ulici 29. augusta je 5 triedna štátna škola, zriaďovateľom je mesto Banská Bystrica. Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti 3 - 6 ročné, i deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, formou celodenného, niekoľkoročného predškolského vzdelávania. V prípade záujmu rodičov materská škola poskytne aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.
 

Materská škola sa nachádza v prízemí vo viacpodlažnom obytnom dome v staršom sídliskovom prostredí. Súčasťou areálu je priestranný dvor s veľkou trávnatou plochou, pieskoviskami, preliezkami , šmýkačkou , lavičkami, altánkami a terasami, ktoré v teplejších mesiacoch využívame na rôzne pohybové aktivity a ranné cvičenia. Dvor MŠ dotvárajú listnaté a ihličnaté stromy, kríky a kvetinové záhony.
 

Od roku 2000 prešla viacerými zmenami - stavebnými úpravami a rekonštrukciami, čím sme sa stali najmodernejšie vybavenou MŠ v Banskej Bystrici.


Prebehnuté rekonštrukčne práce:

- výmena plastových okien v celej budove materskej školy
- výmena PVC podláh za plávajúce podlahy vo všetkých triedach
- rekonštrukcia sociálnych zariadení a umyvární
- kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie
- obnova interiéru – nový nábytok a ležadlá pre deti
- rekonštrukcia vybavenie školského dvora
- rekonštrukcia a vybavenie kuchyne a jedálne

 
INTERIÉR MŠ

Prostredie MŠ spĺňa estetické , hygienické kvality. Každá trieda je jedinečná, vybavená novým nábytkom s podnetnými didaktickými pomôckami, hračkami a doplnkami pre deti. Triedy sú útulné a harmonické, tak aby spĺňali potreby a požiadavky detí. Učiteľky jednotlivých tried neustále pracujú na vhodnej sociálno-emocionálnej klíme, vytvárajú pre deti vhodné podnetné prostredie. V každej triede sú vymedzené priestory na :

-hrové a edukačné činnosti, pracovné aktivity,

-priestor na pohybové hry, a relax

 
EXTERÉR MŠ

Tvorí ho edukačné prostredie - školský dvor bohatý na zeleň. Slúži nám na realizáciu organizačných foriem :

- pobytu vonku, pohybové aktivity, zážitkové učenie
- pozorovanie prírodných javov, živočíchov, pozorovanie ovocných, listnatých
   a ihličnatých stromov od jari až do zimy, zoznamovanie so snehom,
   pozorovanie a zber liečivých rastlín nášho regiónu - lipa, podbeľ, skorocel....

 
Exteriér školy je rozdelený :
- priestor na zdolávanie prekážok - hojdačky, šmýkačky, preliezky
- priestor pre tvorivé a kreatívne hry
- hry v piesku, kresba kriedou na asfalt, hry s prírodninami
- priestor pre HPH, kruhové hry s ľudovou tematikou v rámci našej     profilácie, rôzne pohybové hry...
- priestor pre oddych - lavičky, vláčiky, trávnaté plochy, altánky
- priestor pre environmentálne aktivity
– vysádzanie kvetinových a zeleninových záhonov, hrabanie lístia, v zimných mesiacoch prikrmovanie vtáctva