Materská škola 29. augusta B.Bystrica

oznamy

                              

 Vitajte na našej  stránke


Kontakt:  048 4141172

email:  ms29augusta@zoznam.sk

 Kontakt na  p,. riaditeľku MŠ 0915 835821


Vážení rodičia

Od piatka, 13. marca 2020 zatvára
mesto Banská Bystrica základné školy, ZUŠ, CVČ,  materské školy a
Mestské detské jasle vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.Od pondelka,
16. marca 2020 platia nariadenia centrálneho Krízového štábu SR.
Základné školy, ZUŠ, CVČ,  materské školy a Mestské detské jasle v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sú
zatvorené až do odvolania

 


ZÁPIS DO MŠ


elektronický formulár  na zápis do MŠ


https://www.banskabystrica.sk/agendy/prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie-ms/


Usmernenie k zápisu detí do materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Bystrica na školský rok 2020/2021.Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 zo dňa 11.marca 2020, ktorým vláda vyhlásila od 12.marca 2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.marca 2020 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30.marca 2020 do odvolania, mesto Banská Bystrica určilo zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica od 18. mája                        do  28. mája 2020 v čase od 9,00 hod.  do 15,00 hod. nasledovne:


Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.


Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť:


  1. vyplnením elektronického formulára, ktorý bude zverejnený v najbližších dňoch na stránke mesta,

  2. elektronickou formou - zákonný zástupca môže poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky mesta Banská Bystrica,

  3. osobne v jednotlivých materských školách s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude                         sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva                        a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť o prijatie dieťaťa je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica. Rovnako bude sprístupnený na webovej stránke aj elektronický formulár. Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať, môže si žiadosť vyzdvihnúť osobne vo vestibule Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Upozornenie:

V prípade žiadosti, vyplnenej prostredníctvom elektronického formulára, bude zákonný zástupca povinný prísť po skončení mimoriadneho prerušenia prevádzky materskej školy žiadosť o prijatie dieťaťa osobne podpísať, k nahliadnutiu predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Časový harmonogram zápisu pre jednotlivé materské školy:

18.5.2020 -    ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5,  

18.5.2020  -   MŠ Radvanská 26, MŠ Buková 22, MŠ Sásovská cesta 21, 

                      

                          

19.5.2020  -   MŠ Tatranská 63, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Kremnička 22,

20.5.2020  -   MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Družby 3,

21.5.2020 -    MŠ Horná 22, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Magurská 14,

22.5.2020 -    MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82, MŠ Šalgotarjánska 5,

25.5.2020 -    MŠ Radvanská 28, MŠ Karpatská 3, MŠ Trieda SNP 77,

26.5.2020 -    MŠ Lazovná 32, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Nová 2,

27.5.2020 -    MŠ Profesora Sáru 3, MŠ Odbojárov 9, MŠ Tulská 25,

28.5.2020 -    MŠ 9. mája 26, MŠ Strážovská 3, MŠ Jilemnického 8                   

Zápis sa neuskutoční do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Radvanská 1, Banská Bystrica z dôvodu naplnenej kapacity materskej školy.

Záujmom Mesta Banská Bystrica je umiestniť čo najväčší počet detí predškolského veku. V prípade ak dieťa nebude prijaté na vybratú materskú školu, riaditeľka príslušnej materskej školy ponúkne zákonnému zástupcovi dieťaťa možnosť umiestnenia dieťaťa v inej materskej škole                                         v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, kde bude voľné miesto. 

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme bezodkladne informovať prostredníctvom stránky Školského úradu, oddelenia školstva a mláde

 

 

 

...................................................................................................................

 

Oznámenie k príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov 

      V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou výskytom COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať  vo veci príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov:

  • Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín prijaté od rodičov/zákonných zástupcov za mesiac marec 2020 budú zúčtované a preplatky rodičov/zákonných zástupcov budú evidované do ďalšieho obdobia.

  • Výšku preplatku si môže rodič/zákonný zástupca overiť resp. zistiť u riaditeľky ŠJ   e-mailom na adrese: eva.stanikova@banskabystrica.sk/.


  • Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín za nasledujúce mesiace, počnúc príspevkami mesiac apríl 2020, nebudú inkasované až do odvolania. V prípade prostriedkov prijatých na bankový účet materskej školy, budú tieto prostriedky vrátené zákonnému zástupcovi/rodičovi. 

  • Príspevky na úhradu režijných nákladov za nasledujúce mesiace, počnúc príspevkami za mesiac apríl 2020, nebudú inkasované až do odvolania. V prípade prijatých prostriedkov na bankový účet materskej školy, budú tieto prostriedky vrátené zákonnému zástupcovi/rodičovi 


.....................................................................................................................

 Prevádzka materskej školy je od  6.30 hod.  do  16.30  hod.


   
Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy

     od 6.30 do 8:00 hod.  a prevezme si ho medzi 15.00 – 16.30 hod.

           O 8:00 hod.   sa budova materskej školy uzamyká !!!

            z bezpečnostných dôvodov a preto žiadame rodičov
       o dodržiavanie času príchodu dieťaťa do MŠ.


 

 

Pri príležitosti 55.výročia MŠ

sme si vynovili aj našu jedáleň :)

 

 

 

................................................................................................................

 

Čo sme získali pre Vaše deti

 

V rámci  modernizácie   edukácie  pomocou IKT a DT v našej MŠ, sme v tomto škol.roku 2013/14 získali  štyri interaktívne tabule, každú v hodnote 3000 Eur. Dve interaktívne tabule sme dostali ako sponzorský dar, ostatné dve sme zakúpili z financií OZ Včelička pri našej MŠ a z financií MŠ. Dve triedy sme doplnili o novú PC techniku a softvérové edukačné programy. 

 

  Nové telocvičné náčinie a náradie


V škol. roku 2012/2013 sme vypracovali projekt na revitalizáciu telocvičného náradia a náčnia, podporovaný MŠSR. Pre našu MŠ sme takto získali  3300 Eur.


Projekt vypacovala pani učiteľka Renka Dáliková, konzultovala s pani riaditeľkou PaedrDr. Evkou Šávoltovou.