Materská škola 29. augusta B.Bystrica

oznamy

                              

 Vitajte na našej  stránke


Kontakt:  048 4141172

email:  ms29augusta@zoznam.sk

 Kontakt na  p,. riaditeľku MŠ 0915 835821


Vážení rodičia 

v zmysle rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR, od

15.6. 2020 je obnovené školské vyučovanie, teda aj prevádzka MŠ.


Naša MŠ bude v prevádzke v čase od 6.30 - 16.30 hod., ale v obmedzenom režime,  nakoľko  MŠ má havarijný stav ( kompletne vytopená  jedna trieda a jedáleň , umývarka a šatňa) a  tiež nemá dostatok pedagogických a nepedagogických zamestnancov - rizikové skupiny. Z tohto dôvodu budú v prevádzke len štyri triedy MŠ.

Bližšie informácie  v prípade potreby Vám podá riaditeľka MŠ.


Rozhodnutie ministra školstva nájdeet tu

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-v-materskych-a-zakladnych-skolach-do-konca-roka-20192020-s-platnostou-od-15-juna-9-6-2020/ 

 


OZNAM


Vážení rodičia, v zmysle platného VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole Vás žiadame o úhradu príspevkov za mesiac jún a júl 

( v dvoch platbách osobitne!!! jún osobitne!!! júl,

nakoľko nie všetky deti budú navštevovať MŠ v jednotlivých mesiacoch).


Jún – platba  -  do 10.6.2020 16€, alebo deti z mimo 30€.
( predškoláci neplatia).


Júl – platba – do10.6.2020 30€ (všetky deti okrem predškolákov )

po tomto termíne platby za júl neakceptujeme !!!!!

...............................................................................................................

 

 

 

Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení je MŠ počas pracovných dní v prevádzke

od 7.00 hod do  16.00 hod 

 

OZNAM

pre rodičov detí, ktoré boli na zápise  na škol.rok 2020/2021 do MŠ

 

Žiadame Vás,aby ste od 1.6.2020 do  5.6.2020 v čase

 od 9.00 do 10.00 hod., doručili p. riaditeľke MŠ, Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a to od pediatra a osobne prišli podpísať elektronické prihlášky, ktoré ste zaslali na MŠ.

Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení Vás žiadame, aby ste dodržali uvedený termin!

 

..............................................................................................................

 

 Prevádzka materskej školy je od  6.30 hod.  do  16.30  hod.


   
Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy

     od 6.30 do 8:00 hod.  a prevezme si ho medzi 15.00 – 16.30 hod.

           O 8:00 hod.   sa budova materskej školy uzamyká !!!

            z bezpečnostných dôvodov a preto žiadame rodičov
       o dodržiavanie času príchodu dieťaťa do MŠ.


 

 

Pri príležitosti 55.výročia MŠ

sme si vynovili aj našu jedáleň :)

 

 

 

................................................................................................................

 

Čo sme získali pre Vaše deti

 

V rámci  modernizácie   edukácie  pomocou IKT a DT v našej MŠ, sme v tomto škol.roku 2013/14 získali  štyri interaktívne tabule, každú v hodnote 3000 Eur. Dve interaktívne tabule sme dostali ako sponzorský dar, ostatné dve sme zakúpili z financií OZ Včelička pri našej MŠ a z financií MŠ. Dve triedy sme doplnili o novú PC techniku a softvérové edukačné programy. 

 

  Nové telocvičné náčinie a náradie


V škol. roku 2012/2013 sme vypracovali projekt na revitalizáciu telocvičného náradia a náčnia, podporovaný MŠSR. Pre našu MŠ sme takto získali  3300 Eur.


Projekt vypacovala pani učiteľka Renka Dáliková, konzultovala s pani riaditeľkou PaedrDr. Evkou Šávoltovou.